/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev december 2016

Dato: 20-12-2016

Kære medlem

Husk at forny dit medlemskab af LandboForeningen Midtjylland. Det er særdeles vigtigt, at støtte op om det politiske arbejde der foregår lokalt på f.eks. indsatsplaner for drikkevand, kommunernes implementering af vandrammedirektivet m.m. På landsplan for at sikre bedre rammebetingelser generelt.

5 gode grunde til at være medlem

  1. LandbrugsAvisen til fordelagtig pris
  2. Adgang til landbrugsfaglig viden fra SEGES via LandbrugsInfo (undtaget IT-programmer såsom Mark Online, Ø90 etc.)
  3. Støt det erhvervspolitisk arbejde for bedst mulige vilkår for landbrugserhvervet! Sammen er vi stærkere!
  4. Lokalt arbejder vi med politiske beslutningstagere, embedsmænd, interesseorganisationer, råd, nævn – og der varetager vi landbrugets interesser!
  5. Medlemsfordele i Landbrug&Fødevarer (Gruppeliv, Landmandspension mv. )

Kontakt formandsskabet eller et bestyrelsesmedlem, hvis der ønskes yderlige information.

Møde med Plan, Miljø og Klima udvalget Silkeborg Kommune

Sidst i november havde LandboForeningen inviteret PMK udvalget med på besøg i marken. Besøget gik til Grauballegaard, hvor vi fik en god debat om landbruget som en moderne virksomhed, om hvordan kommunen regulerer og kontrollerer landbrugene i kommunen. Det var rigtigt godt at få en konkret debat med politikerne - vi fik generelt orienteret om forholdene for landbruget samt bragt konkrete eksempler frem. Et konkret eksempel som vi drøftede var spildevandsbelastning (Se nedenfor).

Spildevandsbelastning

Spildevandsbelastningen i vores vandløb er et emne vi fra foreningens side har forsøgt at sætte fokus på igennem længere tid. Se bl.a. dette indslag fra en sø på Grauballe gård, som blev til på baggrund af mødet med PMK udvalget i Silkeborg.  

Se indslaget i TV2 østjylland her...http://www.tv2oj.dk/artikel/ulaekkert-spildevand-ender-direkte-i-regnvands-soe

Havde det været en landmands gylle som var løbet ud i søen, så ville han blive mødt af et stort erstatningskrav og bødeforlæg. Nu er det kommunens spildevand, og så er det et "mindre problem" iflg. miljøchefen i Silkeborg kommune. Er der ikke lighed for loven kunne man spørge?

Derfor vil vi gerne opfordre medlemmerne til at melde ind såfremt I møder overløb og spildevand i vandløbene. Send gerne billeder og informationer til lfmj@lfmj.dk således at vi konkret kan tage sagerne op med kommunerne.

Møde med NaturErhverv

Bestyrelsen i LandboForeningen Midtjylland holdt i november møde med afdelingsleder fra NaturErhverv Ole Astrup Aldershvile. Det blev til gode diskussioner om hvem der foretager kontrol af hvad, hvordan "den gode kontrol" er og hvad vi sammen kan gøre for at forebygge dårlige oplevelser. Ole beskrev at Det gode kontrolbesøg skal have øget fokus på at sanktioner harmonere med forseelsen. Kontrollen skal i meget høj grad fokusere på hvordan de møder folk. Fra landboforeningen ser vi frem til at følge det videre arbejde med "Det gode kontrolbesøg".

Medlemsmøde: Hvad betyder de nye frivillige efterafgrøder for dig?

Mandag den 12. december afholdt landboforeningerne Kronjylland og Midtjylland i fællesskab et stort medlemsmøde, for at klæde deres landmænd på til at håndtere kravet om frivillige efterafgrøder i 2017 og 2018.

Omkring 100 landmænd var mødt op i Viborg for at høre mere om de kommende frivillige afgrøder. Det var et spændende møde, med god stemning, høj faglighed og udfordrende politiske spørgsmål. Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug og Fødevarer, introducerede mødet ved at beskrive den politiske baggrund for de kommende frivillige efterafgrøder.
”Overordnet set har vi med Fødevare- og Landbrugspakken fået meget af det, vi har peget på i Erhvervet. Mulighed for at gøde til økonomisk optimum, og en målrettet regulering, det er vi glade for” udtaler Lars Hvidtfeldt ”Men der er også en betaling, blandt andet disse frivillige efterafgrøder i 2017 og 2018. Det er bøvlet, men vi skal vise, at vi kan, så vi kan fortsætte i den rigtige retning”, afslutter han.
” Vi er glade for at kunne invitere vores medlemmer til dette møde, da vi tror, der er behov for afdække nogle usikkerheder og formidle den nyeste viden vi har om de frivillige afgrøder”, udtaler Frede Lundgaard Madsen formand i LandboForeningen Midtjylland. Christian Jensen, formand for LandboForeningen Kronjylland supplerer, ” Vi skulle nødig risikere, at vi ikke når i mål med de frivillige afgrøder, således at vi efterfølgende pålægges obligatoriske efterafgrøder uden kompensation. ”
Meget kort:

  • De frivillige efterafgrøder skal udelukkende kompensere for merudledningen ved forhøjet N-kvote i 2016/17 og 2017/18.

  • De frivillige efterafgrøder placeres på markniveau, og på landmand.dk kan man se, om man kan søge tilskuddet på 700 kr./ha.

  • Landmænd der udnytter den maksimale gødningskvote udnyttes, og Landmænd som er placeret i et område med krav om efterafgrøder på over 10 % bør være særligt opmærksomme.

  • De frivillige efterafgrøder er ikke det samme som de eksisterende MFO-efterafgrøder og pligtige efterafgrøder. De er et nyt krav, på nye arealer.

Havde du ikke mulighed for at deltage i mødet, kan du læse mere på www.lfmj.dk, hvor oplæggene fra de tre oplægsholdere også kan ses.

Nyt Fra Deltid

Besøg på Hedeselskabet:
Desværre måtte vi aflyse vores arrangement på Hedeselskabet grundet manglende tilslutning – eller rettere for sene tilmelding. Faktisk kom der så mange tilmeldinger efter sidste frist, at vi sagtens kunne have gennemført arrangementet -  Derfor forsøger vi igen med mødet d. 1. marts 2017. Nærmere info kommer i næste nyhedsbrev.

Flexnyt:
Fås via E-mail og er rigtig god og brugbar information, som LMO’s Horsens kontor laver primært rettet mod deltidslandmanden.
Af en eller anden uforklarlig årsag, så er en del af mailadresserne på de af vore medlemme, der normalt får Flexnyt røget ud af systemet. En del har således ikke fået Flexnyt siden en gang i september. Er du en af dem?  – eller hvis man bare ønsker at få Flexnyt, så er det bare at melde sig på ved at sende en mail til: beo@lmo.dk (Så sørger Betina fra LMO Horsens for, at du får Flexnyt tilsendt).

Facebookgruppe og mailgruppe vedrørende ”Danske Deltidslandmænd”.
Er man interesseret i at komme med i facebookgruppen, så skal man bare sende mig en anmodning.
Er man interesseret i at komme med i mailgruppen, hvortil jeg sender nye ”highlights” fra primærbestyrelsesmøderne og andet nyhedsstof – ja, så skal man sende mig en anmodning via mail til klaus.h.hoeg@gmail.com med angivelse af den mailadresse, som man ønsker nyhederne sendt til!       

Indsatsplaner vedrørende grundvand i Viborg Kommune:
Den 7. november var jeg til møde i ”Grundsforum” hvor vi bl.a. blev præsenteret for Kommunens planer for etablering af BNBO’er  (Borings Nære Beskyttelses Områder). Man skal nu fra Kommunens side i gang med at se på behovet for BNBO omkring de ca. 75 kommunale boringer, der er i Kommunen. Ved etablering af BNBO’er – ja, så bliver der uden tvivl tale om indførelse af restriktioner, der kommer til at påvirke landbrugsdriften. Jeg er i den forbindelse i tæt dialog med L & F Axelborg således, at jeg/vi er helt sikre på, at alt i forhold til restriktioner m.v. i forbindelse med BNBO’er foregår i henhold til gældende lovgivning og at erstatning til lodsejeren bliver fair og rimelig (størst mulig)!
Udkast til Indsatsplan for Sjørup & Vridsted er nu færdigbehandlet – næste punkt er at sende planen i høring inden endelig vedtagelse en gang i 2017.
I skrivende stund (jeg deltager på vegne af LFMJ i mødet i abejdsgruppen vedrørende indsatsplaner den 14. december) er man fra kommunenes side i gang med indsatsplaner for Almind Kirkeby Vandværk, Brunshåb vandværk, Skelhøje Vandværk og Viborg Syd. Nærmere herom senere.
Har du spørgsmål/ kommentarer vedrørende indsatsplaner og BNBO’er du velkommen til at kontakte mig via mail:  klaus.h.hoeg@gmail.com
Klaus Høeg

 

Kommende arrangementer

Vejen ud af krisen

Fremtidig økonomi i landbruget og mulighederne for gældssanering/exit. Mød Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES og vicedirektør Karsten Lauridsen, LMO. Hør deres bud på landbrugets økonomi i fremtid. Hør hvilke muligheder du som landmand har for at komme videre…

LandboForeningen Midtjylland inviterer til medlemsmøde d. 11. januar 2017 kl. 19-22 i LMOhuset, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

Tilmelding til sekretær Berit Villadsen, bvl@lmo.dk, 3050 0636 senest d. 5/1 2017. LandboForeningen Midtjylland er vært ved kaffe og kage.

Vandløbsregulativer Viborg Kommune

LandboForeningen Midtjylland afholder i samarbejde med Viborg Kommune møde d. 16. januar kl. 19-21 om Vandløbsregulativer. Chef for Natur og Vand Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune giver bl.a. en introduktion til regulativrevision og rammerne for regulativarbejdet. På mødet præsenteres planen for regulativrevision og en skabelon til nye vandløbsregulativ.
Både landbrug, lystfiskere m.fl. kommer også med deres syn på vandløbsudfordringen.
Mandag d. 16. januar 2017 kl. 19-21 i LMOhuset, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. Tilmelding til sekretær Berit Villadsen, bvl@lmo.dk, 3050 0636 senest d. 11/1 2017.

 

Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen

Frede Lundgaard Madsen, formand i LandboForeningen Midjtylland