/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev Juni 2016

Dato: 21-06-2016

Kære landmand - nu skal vi levere!!!!!

I forbindelse med vedtagelse af Landbrugs-, fødevare- og naturpakken blev det besluttet, at der skal laves en kollektiv indsats for at reducere udledningen af kvælstof frem til 2020. Inden for det næste halve år skal kommunerne udpege områder, hvor der kan laves f.eks. vådområder, som bliver finansieret 100% af staten. I den forbindelse er det vigtigt, at vi som landmænd og som forening arbejder konstruktivt med at etablere vådområder, minivådområder etc. Den mængde kvælstof, som fjernes under den kollektive indsats, skal ikke fjernes ved en målrettet regulering tættere på dyrkningsfladen og dermed på vores dyrkbare jord.
På den baggrund vil bestyrelsen anbefale alle vores medlemmer at overveje, om der i jeres lokalområde findes steder, hvor der kan etableres vådområder – og husk det er mod fuld kompensation. Processen er startet; og LandboForeningen Midtjylland er allerede nu i dialog med kommunerne om, hvordan indsatsen kan gribes an.

Fra EU og fra danske politikere m.fl. er der udtrykt stor tvivl om, hvorvidt landmændene kan og vil levere det, som der er lagt op til i forbindelse med Landbrugs- og fødevarepakken samt den efterfølgende Naturpakke. Lad os nu vise dem, at de tager fejl!!!!
Vi vender tilbage med yderligere info så snart som muligt.

Deltid: Primærbestyrelsen L&F

Da det er nu i skrivende stund ca. 100 dage siden, at jeg blev valgt ind i L & F’s primærbestyrelse som repræsentant for Danske Deltidslandmænd, hermed en kort status.
Det har bestemt været 100 spændende dage. Primærbestyrelsesmøderne er normalt én-dagsmøder med en meget komprimeret dagsorden og dermed også masser af information. Ikke mange deciderede deltidsrelaterede emner, men som jeg så ofte har pointeret, så har vi som landmænd uanset størrelse og beskæftigelsesgrad interessesammenfald i 80 til 90 % af de landbrugspolitiske spørgsmål, så der er bestemt masser af information at give videre til baglandet. Med den nye organisation har jeg jo ikke noget landsudvalg at referere til, så jeg har i stedet oprettet en mailgruppe, så jeg har direkte mailkontakt til deltidsrepræsentanterne fra hver landboforening og familielandbrug i Danmark ca. 85 i alt. Efter hvert primærbestyrelsesmøde laver jeg ”highlights” fra mødet, som jeg så sender til baglandet, så alle forhåbentligt er velinformerede. Herudover har jeg oprettet en lukket facebookgruppe for Danske Deltidslandmænd, hvor vi kan udveksle synspunkter, erfaringer og diverse nyheder. Jeg har på deltidsområdet fået etableret et fint samarbejde med Lars Hvidtfeldt og Flemming Nør, og lige nu er det bagatelgrænser og dagpengesystemet, der primært arbejdes med. Mvh. Klaus Høeg.

LFMJs deltidsudvalg

I vores lokale deltidsudvalg har vi fået Flemming Ejlersen med i stedet for Thomas F Thomsen, som på generalforsamlingen ikke blev genvalgt. Udvalget består således nu af Kjeld Bach, Kristian Balle, Flemming Ejlersen og Klaus Høeg. Der holdes møde 5 til 6 gange om året, og efter et vellykket arrangement med Marianne Jørgensen er vi klar til nye udfordringer og arrangementer:
Næste deltidsarrangement er et gård-besøg fredag den 23. september kl. 17.00 på ”Skovgården”, v. Svend og Lotte Bødker Jensen, Bjerrevej 93, 8840 Rødkærsbro. På Skovgården skal vi høre om Juletræsproduktion, Gårdbutik etc. Vi udsender nærmere information om dette arrangement efter sommerferien.
Vi er allerede nu i gang med planer om et efterår/vinterarrangement – vi vil gerne stå som garanter for, at I som medlemmer får ”valuta” for kontingentkronerne via nogle gode arrangementer.

Indsatsplaner Grundvand Viborg Kommune

Jeg har nu i godt og vel 3 år siddet med i arbejdsgruppen, der arbejder med indsatsplaner for grundvand i Viborg Kommune. Jeg husker stadig det første møde, hvor det fra Kommunens side blev fastslået, at alle planerne i kommunen skulle være udarbejdede og politisk godkendt senest ultimo 2017. Denne plan skrider hele tiden, og det gør så også indsatsplanen for Viborg Nord, som faktisk var en af de første vi gik i gang med. Her for et par uger siden har alle lodsejere beliggende indenfor ”området for særlig drikkevandsinteresse” (OSD) Viborg Nord fået en mail, der fortæller at indsatsplanen for Viborg Nord nu er ændret igen, og derfor er ude i høring frem til august.
Heldigvis er vi i landboforeningerne enige med embedsmænd og politikerne om, at der ikke er problemer med pesticider i Viborg Kommune, og dermed kun med udvaskning af nitrat. Det eneste der således er ændret i planen er grænseværdierne for nitrat, altså for hvornår der skal iværksættes en indsats. Tallene er ændret i nedadgående retning, men det er sket med vores accept, for derved at give kommunen større råderum i forbindelse med fornyet miljøgodkendelse til de landbrug med animalsk produktion, der ligger indenfor det nitratfølsomme område (altså noget for noget). Drikkevandet i hele området er meget rent (under 1 mg/l nitrat), så der er rigtig langt til de grænseværdier, som kommunen nu har fastsat, så vi er overbeviste om, at der ikke bliver behov for nogen indsats i mange år fremover, og at de landbrug med animalsk produktion, der ligger i det nitratfølsomme område kan drive deres landbrug uden yderligere restriktioner (altså uden at skulle reducere nitratudvaskningen til planteavlsniveau!)
I LFMJ arbejder vi tæt sammen med Landboforening Limfjord og dermed Claus Clausen, som jo ud over at være formand for landboforeningen Limfjord også er byrådspolitiker i Viborg Kommune og sidder i miljø og teknikudvalget. Vi har netop sammen lavet et høringssvar til kommunen for at være sikker på, at politikerne og embedsmændene er enige med os i ovenstående, og for dermed også at sikre, at disse betragtninger bliver skrevet ind i indsatsplanen, således at det er klart for alle, hvorfor grænseværdierne er sat, som de er!
Har du/I spørgsmål vedrørende indsatsplaner er du/I velkommen til at kontakte mig.
Mange hilsner Klaus Høeg

LandboForeningen Midtjylland nu på Facebook

LandboForeningen Midtjylland er nu at finde på Facebook. Klik her for at komme til vores side. Vi opdaterer løbende med nyheder, kommentarer og arrangementer.

LandboForeningen Midtjylland ønsker jer alle en god høst!