Støtteerklæring vedr. Sdr. Ondsild Enge

Dato: 09-04-2021

Naturstyrelsen Himmerland April 2021
Mosskovgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping
Att: Kjeld Lundager Jørgensen


Til Naturstyrelsen Himmerland
På baggrund af et godt forarbejde, ønsker Landboforeningen Kronjylland og LandboForeningen Midtjylland at støtte op omkring ansøgningen til et multifunktionelt jordfordelingsprojekt ved Sdr. Onsild Enge.
Der skal ikke være tvivl om, at landbruget er interesseret i at være med til at finde fælles løsninger, der kan tilgodese både landbrug, natur og miljø. Det er den multifunktionelle jordfordeling et godt eksempel på. Med den, kan vi i fællesskab finde helhedsorienterede og holdbare løsninger, og med projektet ved Sdr. Onsild Enge kan vi sammentænke landbrugsproduktion med blandt andet reduktion af drivhusgasser og kvælstoftilbageholdelse med effekt i Hjarbæk Fjord.
Som landboforeninger er vi optaget af, at processen omkring nye projekter fokuserer på at inddrage og respektere lodsejerne så tidligt i forløbet som muligt. Vi mener, at de bedste løsninger findes sammen med dem der lever i området og ejer og driver arealerne. Derfor er det også glædeligt, at Naturstyrelsen har haft fokus på inddragelsen af specielt denne interessentgruppe, hvor både et stort lodsejermøde samt opsatte teltstationer har faciliteret den gode dialog ude lokalt. Når der samtidig også er fokus på at inddrage de lokale rådgivningsvirksomheder Velas henholdsvis Agri Nord, bidrager det også til at skabe en vis tryghed for lodsejere i projektet. Det vil vi gerne kvittere for.


Håndtering af vand
Der er ingen tvivl om, at en af de store udfordringer i fremtiden er og bliver vand og håndteringen deraf. I kraft af en multifunktionel jordfordeling i Sdr. Onsild Enge, kan der nu opstå projekter, der kan gavne en mere hensigtsmæssig håndtering af vandet i fremtiden, til glæde for lodsejere og borgere i området. Det er foreningernes klare forventning og forståelse, at den hensigtsmæssige håndtering skal ske via en helhedsplanlægning, der både tilgodeser landbrugets afvandingsmæssige udfordringer til vandløbssystemerne samt fokusere på de miljømæssige gevinster i form af CO2 lagring og kvælstofreduktion til Hjarbæk Fjord.
Det er klart, at en af de store udfordringer med projekter som dette, er værditabene på arealerne. De nuværende ordninger mangler fleksibilitet og derfor opfordres også til at kigge på andre finansieringsmuligheder.


Pleje, vedligeholdelse og forbedring af naturen
Foreningerne ser en stor fordel i, at en multifunktionel jordfordeling kan samle marker, således der
er motivation for lodsejere til at indsætte eksempelvis afgræssende kreatur til naturpleje. Ligeledes
er det foreningernes opfattelse, at lodsejere ønsker, at naturen er nemmere tilgængelig og det
rekreative element bliver efterspurgt, hvorfor vi vil appellere til, at der arbejdes videre med dette
hensyn i projektet.
Foreningerne ønsker fortsat at indgå i et samarbejde, for at skabe en god proces for vores
medlemmer samt bidrage til fremdrift i projektet. De gode relationer skaber bedre samarbejde, og
det er derfor også i foreningernes interesse, at vi sammen kan udvikle området ved Sdr. Onsild Enge.


Med venlig hilsen
Christian Jensen 
Formand i Landboforeningen Kronjylland


Frede Lundgaard Madsen
Formand i LandboForeningen Midtjylland