/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev oktober 2016

Dato: 19-10-2016

Nu skal vi levere på vores del af kvælstofreduktionen

Med vedtagelsen af Landbrug- og Fødevarepakken og Vandområdeplanerne fik vi som bekendt en øget tildeling af gødning. En øgning i 2016 på 2/3 af den manglende gødning, og det har allerede vist sig at give bonus i form af en bedre kvalitet i de høstede afgrøder.
Nu er det jo sjældent, at man bare får noget foræret uden nogen form for modydelse. Sådan er det også med Landbrugspakkens øgede gødnings tildeling.  Vi landmænd skal derfor levere en reduktion på udledning af kvælstof til vandmiljøet, dels ved hjælp af målrettet regulering og dels ved regulering via en frivillig kollektiv indsats. Der er fra flere sider også fra embedsmændene i EU rejst tvivl om landmændene nu også kan og vil bidrage til denne frivillige indsats. Det er derfor af stor betydning, at vi landmænd kan vise alle disse tvivlere, at deres tvivl bliver gjort til skamme. Hertil har vi flere værktøjer. Et af disse værktøjer er skovrejsning. Det er således glædeligt at kunne konstatere, at mange landmænd allerede har forstået budskabet og søgt om tilladelse til at etablere ny skov, faktisk har interessen vist sig at være så stor, at Fødevareministeren netop har bevilget yderligere tilskud på 32 millioner kr. til skovrejsning.
Andre værktøjer er udlægning af større vådområder i enge og ådale – sådanne projekter er normalt foranlediget og styret af Naturstyrelsen, og i lidt mindre målestok etablering af minivådområder hos den enkelte lodsejer i forbindelse med mindre vandløb/dræn – sidstnævnte efter anvisning og godkendelse af kommunen. LandboForeningen Midtjylland er løbende i kontakt med Viborg og Silkeborg kommuner, som i sidste ende er ansvarlige for at reduktionsmålene bliver opfyldt. Vi gør alt hvad vi kan for at få indflydelse på, hvor disse kollektive indsatser kan laves, idet det klart er i landbrugets interesse, at der bliver lavet netop så mange kollektive tiltag, at vi slipper for den målrettede indsats på dyrkningsfladen, og altså dermed så få dyrkningsbegrænsninger på vore marker som muligt!
Der foregår sideløbende en stor politisk indsats i L&F overfor embedsmændene i EU, hvor Landbrug og Fødevarepakken skal godkendes. L&F har konstant folk i gang med at overbevise embedsmændene om, at vi landmænd nok skal levere vores del af indsatsen. Det værste der kan ske er, at EU underkender Landbrug og Fødevarepakken, og at vi dermed mister den øgede gødningstildeling, som vi lige har fået lov til at bruge.
Derfor vil jeg gerne som formand opfordre alle vore medlemmer til at byde ind med mulige projekter, og naturligvis være konstruktive og imødekommende, hvis kommunen synes godt om forslaget eller man fra kommunens side selv kommer med forslag om at udlægge et vådområde på jeres jorde.  Husk således på, at det er mod erstatning, hvis man stiller et engareal til rådighed. Sådanne projekter er tidligere set blive efterfulgt af en ganske fornuftig jordfordeling, og så må det jo siges virkelig at være en ”win win” situation! 

 
Ny Politisk miljørådgiver

Fra Landboforeningen Midtjylland side har vi næsten lige siden Eja Lund rejste, presset på for at få ansat en ny politisk miljørådgiver i LMO. Vi har brug for et sådan miljørådgiver, og da ikke mindst nu, hvor vedkommende kan være fødselshjælper og inspirator for os landmænd, her hvor vi skal forsøge at finde rundt i hele den jungle af miljøordninger, der følger i halen på Landbrug og Fødevarepakken, og Naturpakken. I vores daglige politiske arbejde med beslutningstagere og grønne organisationer, har vi et stort behov for ”sparring” og ”know how”, når vi får sendt forskellige bekendtgørelser og lovgivning i høring, og som vi gerne skal kunne give et kvalificeret høringssvar på.
Det er derfor glædeligt at kunne fortælle, at der nu er ansat biolog Maria Pilgaard, der kommer fra en lignende stilling i Friluftsrådet. I bestyrelsen ser vi frem til samarbejdet med Maria Pilgaard!

 

Over 10% af de besøgende til Åbent Landbrug besøgte vores 3 gårde!

Tak til de mange der hjalp til med Åbent Landbrug 2016.
En stor tak til vores værter: Else, Henry, Michael, Tina, Heine og Trine på I/S Kuhr-Hedegård, Lone og Erik på Lindegården samt Joan og Hans på Skovgården.
Uden jer kunne vi ikke byde 9000 glade, nysgerrige, videbegærlige, spørgelystne besøgende velkommen på de 3 gårde. På landsplan var der over 86.000 besøgende i år, så det er rigtig flot at LandboForeningen Midtjylland står for over 10 % af de besøgende.

Også en stor tak til alle hjælperne – uden jer kan sådan et arrangement slet ikke lade sig gøre.
Tak – og vi håber at se rigtig mange af jer igen til Åbent Landbrug søndag d. 17. september 2017 :-)

 

Nyt fra deltid

I deltidsudvalget har vi i år haft ”skov” som det overordnede tema for vores arrangementer hen over året. Tirsdag den 15. november fra 19.00 til 21.00 holder vi således årets tredje og sidste arrangement med et besøg på Hedeselsklabet i Viborg.
Aftenens hovedpunkter bliver som følger:
- Hør om de forskellige mulighederne for skovrejsning, nu hvor man kan få tilskud helt ned til etablering af 2 Ha skov. (Fødevareminister Esben Lunde har faktisk netop, grundet den store interesse og dermed mange ansøgere, afsat ekstra 32 millioner kr. til skovrejsning).
- Hør om Hedeselskabets virke i dag.
- Rundvisning på Hedeselskabets spændende museum. 
Hedeselskabet er vært ved kaffe og kage. Maks. Antal deltagere er 70, hvorfor det er nødvendigt med tilmelding til Berit på til 30500636 eller bvl@lmo.dk.

I landsudvalget for Danske Deltidslandmænd har vi i september på Kolkærgård ved SEGES haft det første halvårsmøde efter at undertegnede blev valgt til primærbestyrelsen som repræsentant for deltidslandmænd. 70 repræsentanter for deltidssegmenterne i alle landets landboforeninger og familiebrug var sammen med formandskabet i L & F mødt frem. Mødet levede efter min mening klart op til det overordnede mål med de to halvårlige møder nemlig:
- At sikre fokus på lands- og lokalpolitiske emner relevant for deltidsegmentet, herunder aktuelle politiske emner, forretningsudvikling og synliggørelse af deltidsområdet.
- At sikre forståelse blandt deltagerne for, at de skal agere bindeled mellem det lokalt forankrede foreningsarbejde på deltidsområdet, samt det generelle politiske arbejde i Landbrug og Fødevare.
Jeg berettede naturligvis om mine første 6 måneder på posten, og jeg fik via gode drøftelser en masse gode inputs til det videre arbejde med at udvikle deltidssegmentet såvel lokalt som nationalt. Jeg mener bestemt, at vi her et år efter nedlæggelse af det tidligere ”landsudvalget for Danske Deltidlandmænd” er på  rette vej med den nye deltidsorganisation!

Klaus Høeg

 

Kommende arrangementer i LandboForeningen Midtjylland

Mandag d. 7/11 kl. 19.00 Medlemsmøde: Klima og Miljø - forskning og faglighed
Hør professor Jørgen E. Olsen, Aarhus Universitet og L&F v. Jens Astrup Madsen, Klima, Energi & Planter stille skarpt på nuværende og kommende klima og miljø udfordringer for dansk landbrug.
Afholdes på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. Tilmelding senest 2/11 på bvl@lmo.dk, 3050 0636.

Mandag d. 14/11 kl. 19.00 Viborg Naturpark
Med Viborg Naturpark ønskes at skabe mere natur. Men hvordan kan der skabes mere natur, hvad må man, og hvad må man ikke i forhold til støtteordninger? Er der muligheder for støtte til naturtiltag, og hvad med dyrene i naturen?
Dette møde er både for lodsejere, naboer og interessenter med tilknytning til Viborg Naturpark.
Afholdes på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. Tilmelding til Berit på bvl@lmo.dk senest 8. november.

Tirsdag d. 15/11 kl. 19.00 ”Er skovrejsning noget for landmænd?” 
Læs mere om arrangementet andetsteds i dette nyhedsbrev.
Afholdes hos Hedeselskabet. Tilmelding senest 7. november til Berit på telefon 3050 0636 - bvl@lmo.dk